Pozvánka na členskou schůzi 2022

P O Z V Á N K A

         na členskou  schůzi  Zemědělského  družstva  Milevsko
Termín :   ú t e r ý  7. června 2022  v 11.00 hod

Místo :  Hostinec Pod kaštanem ve Velké

Program :
-------------

1. Prezence členů družstva: 10:30 - 11:00 hod
2. Zahájení, seznámení s pořadem jednání
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021
6. Zpráva o hospodaření za rok 2021
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 včetně Zprávy nezávislého daňového poradce k účetní uzávěrce 2021
8. Návrh na výplatu podílů v závislosti na výsledku zůstatku ve FDMÚČ
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Na členské schůzi budou přijímány plné moci k zastoupení členů.

----------------------------------------------------------------------------------------

Doprava : osobními auty družstva – THP

Milevsko - u Čs.spořitelny 10:30 hod Jickovice - u autobusové čekárny 10:30 hod
Zbelítov - u prodejny Jednoty 10:40 hod Kučeř - u autobusové čekárny 10:40 hod
Osek - u školy 10:45 hod Květov - u prodejny 10:45 hod
       

 

 

 

 

 

 

 

Ve Velké 17. 5. 2022 Za představenstvo : Ing. Pavel Kubeš, předseda