Pozvánka na členskou schůzi 2020 a 2021

P O Z V Á N K A

         na členskou  schůzi  Zemědělského  družstva  Milevsko
Termín :   p á t e k  25. června 2021  v 11.00 hod

Místo :  Hostinec Pod kaštanem ve Velké

Program :
-------------

1. Prezence členů družstva: 10:30 - 11:00 hod
2. Zahájení, seznámení s pořadem jednání
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Volba volební komise pro volby orgánů družstva
6. Projednání a schválení volebního řádu, volby orgánů družstva
7. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2019 a 2020
8. Zpráva o hospodaření za rok 2019
9. Zpráva o hospodaření za rok 2020
10. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019 včetně Zprávy nezávislého daňového poradce k účetní uzávěrce 2019
11. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně Zprávy nezávislého daňového poradce k účetní uzávěrce 2020
12. Návrh na výplatu podílů v závislosti na výsledku zůstatku ve FDMÚČ
13. Diskuse
14. Oznámení výsledků voleb orgánů družstva
15. Usnesení za rok 2019
16. Usnesení za rok 2020
17. Závěr

Na členské schůzi budou přijímány plné moci k zastoupení členů.

----------------------------------------------------------------------------------------

Doprava : osobními auty družstva – THP

Milevsko - u Čs.spořitelny 10:30 hod Jickovice - u autobusové čekárny 10:30 hod
Zbelítov - u prodejny Jednoty 10:40 hod Kučeř - u autobusové čekárny 10:40 hod
Osek - u školy 10:45 hod Květov - u prodejny 10:45 hod
       

 

 

 

 

 

Před vstupem do jednací místnosti budou členům družstva poskytnuty ochranné prostředky:
- respirátor FFP-2
- dezinfekční roztok
- rozestupy budou dodrženy

V případě, že nebude možné ve výše uvedeném termínu členskou schůzi uskutečnit z důvodu vládních opatření souvisejících s nemocí COVID-19, bude na internetových stránkách http://www.zdmilevsko.cz oznámena změna termínu členské schůze.

Možnost ověření konání členské schůze je též na tel. 382 521 209, 724 213 338,  724 119 344

 

 

Ve Velké 4. 6. 2021 Za představenstvo : Ing. Zdeněk Pavlík, předseda

Pravidla pro dodržení ochrany před COVID-19: ZDE