Stanovy družstva

 
                                      Z e m ě d ě l s k é  d r u ž s t v o  M i l e v s k o
                                                       Velká 82,  399 01 Milevsko
                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     IČO: 00112470  DIČ: CZ00112470  Tel: 382 521209 , fax 382 521209
                                                  e-mail: zd.milevsko@seznam.cz   
                         Družstvo zapsáno u Krajského soudu , Obchodního rejstříku 
                                 v Českých Budějovicích pod č.j. Dr XXXXII, vložka 2309
       
                                                             S T A N O V Y
 
                                             Úplné znění ke dni   29 .listopadu  2017
                                                                     I.
                                                     Základní ustanovení
 
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání. 
Družstvo je obchodní korporací podle zákona  č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.
 
Firma :   Z e m ě d ě l s k é    d r u ž s t v o   M i l e v s k o      
Sídlo družstva  je :  V e l k á   8 2 , 399 01 Milevsko
 
Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku dle ustanovení § 562 zákona  o obchodních korporacích.
                                                                      II.
                                               Předmět podnikání družstva
 
Předmětem podnikání družstva  je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
 - výroba strojů a zařízení 
 - velkoobchod a  maloobchod
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - silniční motorová doprava - nákladní
 - zámečnictví a nástrojářství
 - opravy silničních vozidel
 - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 
                                                            III.
                                          Vznik a zánik členství
A/ Vznik členství:
1. Členy družstva mohou být  fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.  Uchazeč o členství se může stát členem družstva při splnění        
     podmínek daných zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami
2. Členství fyzické osoby není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. O přijetí člena do družstva rozhodne představenstvo.
    U osob pobírajících starobní nebo invalidní  důchod bude členství jen bez pracovního vztahu.   
3. Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu vzniká členství:
     a) při založení družstva dnem vzniku družstva
     b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky.
     c) převodem družstevního podílu - družstevní podíl je možné převést na jiného člena
         družstva na základě písemné dohody, která podléhá souhlasu představenstva.
     d) přechodem družstevního podílu
 
4. Písemná přihláška o přijetí za člena obsahuje :
    - firmu družstva                                                 - jméno a příjmení žadatele o členství                   - povolání
    - trvalé bydliště nebo sídlo                             - datum narozen                                                         - vymezení družstevního podílu
 
Přihláška musí být vlastnoručně podepsána osobou podávající přihlášku a její výslovné vyjádření, že jsou jí známy
Stanovy družstva včetně podmínek členství, t.j. složení základního členského vkladu. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo.
 
5. O vzniku členství se provede neprodleně zápis v seznamu členů.
    Do seznamu členů se zapisuje :
      - jméno, příjmení a bydliště člena, adresa pro doručování
      - den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu
      - výše členského vkladu a rozsah plnění vkladové povinnosti k základnímu 
        členskému vkladu, případně k dalším vkladům
 
Členský vklad 
Podmínkou vzniku členství v družstvu je  splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Základním členským vkladem se
každý člen podílí na  základním kapitálu družstva. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu převezme uchazeč o členství   
písemným prohlášením doručeným družstvu  společně s přihláškou za člena. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí
být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 3 měsíců ode dne
jejího převzetí.
Výše základního členského vkladu činí 20 000,-Kč (slovy dvacettisíckorunčeských).
Z uvedené výše základního členského vkladu bude převedeno 20 % do rezervního fondu.      
 
V průběhu trvání členství v družstvu nelze základní členský vklad vrátit.     
Základní členský vklad může být podle rozhodnutí členské schůze zvýšen nebo snížen.
Ke zvýšení základního členského vkladu mohou být podle rozhodnutí členské schůze
použity vlastní zdroje družstva za podmínek v rozsahu podle zákona, případně  
může být základní členský vklad zvýšen formou doplatků od členů družstva na základě rozhodnutí členské schůze.
Dojde-li z rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu, rozdíl, o který se základní členský vklad sníží  bude vrácen členům družstva.
 
Další členský vklad
Uchazeč o členství  nebo člen družstva může z vlastního rozhodnutí složit další členský  vklad do družstva. 
O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s uchazečem o členství anebo se členem písemnou smlouvu.
Výše dalšího členského vkladu je stejná jako výše základního členského vkladu. Další členský vklad může být členovi vrácen,
je-li to sjednáno v písemné smlouvě.
 
Družstevní podíl
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více členů.
Družstevní podíl lze převést na fyzickou osobu starší 18 let, u které je předpoklad, že se stane členem družstva. 
Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva.
Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy,
které jsou s družstevním podílem spojeny.
Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu.
 
Družstevní podíl může přejít na právního nástupce člena (dědice), který se může stát členem na základě předchozího souhlasu představenstva. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží.
Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.
 
B)   Z á n i k    č l e n s t v í :
       Členství v družstvu zaniká
    1)  Písemnou dohodou
         a) Dohodne-li se družstvo se členem na skončení členství, skončí členství sjednaný  dnem
         b) Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena musí být v ní uvedeny důvody, pro které dochází
             ke skončení členství . Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.
         c) Dohodu o skončení členství uzavírá se členem předseda představenstva nebo jím  zmocněný člen představenstva.
    2)  Vystoupením člena
          a) Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení z jakéhokoliv důvodu. Členství zaniká uplynutím šesti měsíců
              ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva.
              To neplatí, pokud člen do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí
              družstvu písemné oznámení o vystoupení, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov.
              Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno,
              přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami.
          b) Oznámení může být vzato zpět jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.
    3)  Vyloučením člena
          a) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena
           - člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami
              Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který  spáchala proti družstvu
              nebo členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo.
           - porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže
           - zneužil-li jeho jméno družstva  nebo jednal tak, že poškodil obchodní zájem družstva
           - předá-li pozemky ve vlastnictví člena k soukromému hospodaření fyzické nebo právnické osobě
           - požádá-li o vypořádání zůstatku ve fondu další majetkové účasti člena
         b) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do dvou měsíců ode dne, 
             kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
        c) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 3. písm. a)
            těchto stanov předmětem šetření jiného orgánu rozhodne představenstvo o případném
            vyloučení do dvou měsíců poté, kdy se dovědělo o výsledku tohoto šetření.
        d) V rozhodnutí o vyloučení člena družstva musí být uveden důvod podle odst.3), pís. a) těchto stanov, který nemůže
            být dodatečně měněn. 
            Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích,
            zejména o právu podat námitky k členské schůzi do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu
            podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne případného rozhodnutí členské
            schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.   
       e) Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným
            souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení
            o rozhodnutí o vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží.
            Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, jestliže vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí
            o vyloučení již dříve písemně požádal.
         f) Rozhodnutí představenstva  o vyloučení člena stejně jako rozhodnutí  členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí
            o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným
             dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem 
         g) Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podán námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem,
              kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
         h) Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí z jeho  členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu
             na prohlášení neplatnosti  rozhodnutí o vyloučení a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán,
              až do doby pravomocného skončení soudního řízení.
       ch) Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze popřípadě
             soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.
 
 4)     Smrtí člena družstva
         a) Dědic družstevního podílu zůstavitele může požádat družstvo o členství.
         b) Dědic může požádat družstvo o členství do jednoho měsíce od skončení dědického
             řízení. Jde-li o manžela nebo děti zůstavitele člena družstva, nemůže představenstvo
             resp. členská schůze odmítnout dát souhlas k členství. V jiných případech je členství
             dědice podmíněno souhlasem představenstva.
         c) V případě, že dědicové své právo vzniku členství ve družstvu nevyužijí, je družstvo
             povinno se s nimi vypořádat dohodou maximálně do dvou let ve smyslu
             ustanovení čl. VII, odst. 4 stanov družstva.
 5)      Převodem  nebo přechodem družstevního podílu
 6)      Zánikem družstva bez právního nástupce
 7)      Prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
          nedostatek majetku člena, doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě 
          v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo nejsou-li členská práva a povinnosti
          převoditelné.
8)     Zánikem právnické osoby, která je členem družstva.
 
                                                               IV.
                                    Práva a povinnosti členů družstva
1)  Základní práva člena:     
   a) Podílet se na řízení a rozhodování v družstvu,  na kontrole činnosti družstva přímo nebo  
       prostřednictvím volených orgánů
   b) Volit a být volen do orgánů družstva, přičemž volena může být fyzická osoba starší 
       18 let a právnická osoba, kterou zastupuje v orgánu družstva její statutární orgán.
   c) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva, být o jejich vyřízení informován.
   d) Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům s pracovní účastí a  důchodcům, kteří v družstvu pracovali
   e) Na pomoc družstva při zvyšování a rozšiřování kvalifikace v souladu s potřebami  družstva a dle posouzení představenstva 
   f) Na podíl ze zisku podle celoročních výsledků družstva
   g) Při zániku členství na vypořádací podíl dle stanov   
   h) Na obhospodařování vlastních pozemků na základě písemné žádosti schválené  představenstvem družstva
    i) V užívání je možné si ponechat 20 arů zemědělského pozemku na člena, přičemž na  rodinu maximálně 50 arů.
   j) Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení  mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní
      závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka
      sestavena. Podíl na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou
      vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
      Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců od dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.
 
2) Základní povinnosti člena:
    a)  Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami
    b) Pronajmout resp. propachtovat  pozemky, které družstvo potřebuje k hospodaření
    c) Přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov
    d) Složit  základní členský vklad  
    e) Družstvo může rozšířit práva a povinnosti členů dle vlastní úvahy a potřeb, které však nesmí být v rozporu se stanovami a platnými
        právními předpisy a podléhá schválení členskou schůzí.
        Práva a povinnosti družstva vůči členům se řídí zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
                       
                                                          V.
                                           Vypořádací podíl
 
1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného základního členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků            jeho členství k souhrnu splacených základních členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.
3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní
    závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je ve fondu další majetkové
    účasti členů a ve fondu určeném pro vypořádání pohledávek oprávněných osob.
   Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž  se řádná účetní závěrka sestavuje.
4) Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději do 2 let ode dne  kdy došlo k  zániku členství v družstvu.
5) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích nebo v naturální formě na základě písemné dohody uzavřené mezi členem, který ukončil členství,
     případně jeho právním  nástupcem a družstvem.
 
                                                           VI.
                                Fond další majetkové účasti členů
 
1) Částka, o kterou majetkový podíl člena převyšuje základní členský vklad, případně další
     členský vklad je další majetkovou účastí člena. Souhrn všech dalších majetkových účastí  
     členů tvoří fond další majetkové účasti členů.
 
2)  Členská schůze družstva může rozhodnout o výplatě podílů na zisku u členů, kteří mají  zůstatek ve fondu další majetkové  účasti členů
      na základě dosaženého výsledku  hospodaření za předcházející účetní období ve výši 0,5 - 3 % ze zůstatků ve fondu
      další majetkové účasti členů.
 
3) Člen družstva s další majetkovou účastí ve fondu další majetkové účasti členů může písemně požádat o vypořádání zůstatku další
     majetkové účasti z tohoto fondu za dále stanovených podmínek.
     Vypořádání zůstatku další majetkové účasti z fondu další majetkové účasti členů je důvodem k vyloučení člena z družstva.  
    O vyloučení člena z družstva rozhodne představenstvo družstva.
 
4) Žádost o vypořádání zůstatku další majetkové účasti z fondu další  majetkové účasti členů je možné podat k 30. září běžného roku.
    Vypořádání zůstatku v penězích je družstvo povinno provést do 31. prosince následujícího roku ve výši, která je
    pro rok  podání žádosti stanovena.
 
    Při podání žádosti o vypořádání fondu další majetkové účasti členů k 30. září běžného roku
    bude vyplacena částka v penězích ve výši: (v % ze zůstatku ve fondu)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         rok 2013 ........................ 60 %                               rok 2014 ........................ 65 %
         rok 2015 ........................ 70 %                               rok 2016 ........................ 75 %
         rok 2017 ........................ 80 %                               rok 2018  .....................   85 %
         rok 2019  .....................   90 %                               rok 2020  .....................   95 %
         rok 2021  ....................  100 %
                
     Další navýšení za každý rok  činí  5 % až do maximální výše 120 %.
    
     Pokud člen požádá o vypořádání zůstatku z fondu další majetkové účasti členů, ztrácí nárok  
     na podíl na zisku ze zůstatku ve fondu v roce, v němž o vypořádání požádal.
 
5) Procenticky krácený nebo navýšený zůstatek další majetkové účasti členů, který nebude
     přesahovat výši 10 000,-Kč, bude vyplacen jednorázově dle článku VII. odst. 4).
    Procenticky krácený nebo navýšený zůstatek další majetkové účasti z tohoto fondu, 
    který bude převyšovat částku 10 000,-Kč, bude vyplacen ve třech ročních splátkách, 
    přičemž první splátka bude vyplacena dle článku VII., odst. 4).
    Plnění vypořádání v penězích podléhá zdanění. Vyplacená částka podléhá srážkové dani,
    kterou je povinen srazit plátce a odvést příslušnému správci daně.
    
6) Fond další majetkové účasti členů lze použít pouze pro vypořádání zůstatků další majetkové účasti členů. Pro jiné účely nelze prostředky
    z fondu další majetkové účasti členů použít.
 
7) Člen další majetkovou účastí ve fondu další majetkové účasti členů neručí za ztráty a závazky družstva
   
8) V případě likvidace družstva bude fond další majetkové účasti členů použit pro vypořádání zůstatků v plné výši v penězích členům, kteří
     mají další majetkovou účast  ve fondu další majetkové účasti členů. 
 
9) Při úmrtí člena, který měl další majetkovou účast ve fondu další majetkové účasti členů, může dědic požádat družstvo o členství
    do jednoho měsíce od skončení dědického řízení.
 
10) V případě, že dědicové své právo vzniku členství nevyužijí, je družstvo povinno 
      vypořádat zůstatek další majetkové účasti z fondu další majetkové účasti  
      členů za stejných podmínek jako je vypořádání na základě podané písemné žádosti dle článku VII., odst. 4).
      Den následující po úmrtí člena bude považován za den podání písemné žádosti o vypořádání.
 
                                                                            VII.                               
                                                               Orgány družstva
 
Orgány družstva jsou:
   1) členská schůze  
   2) představenstvo
   3) kontrolní komise
 
Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva a zástupci právnických osob, 
kteří jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za i v orgánu družstva.
 
Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje
jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů 
přítomných členů.
 
1)   Č l e n s k á    s c h ů z e 
 
  a)  Je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány členská
       schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen
       družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.
  
 b)  Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období - 4 roky. 
      Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně.
 
 c)  Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.
 
 d)  Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou
      oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
 
 e)  Člen voleného orgánu nesmí 
      - podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob ani
        zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
      - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti
        nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků
        jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva
 
 f)  Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen
      o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou
      schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona
      o obchodních korporacích nemůže být členem některého z volených orgánů.
 
 g)  Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která
     je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného
     orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi.
     Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku
     funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi.
 
h) Člen voleného orgánu může být odvolán z funkce usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.
 
i) V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.
 
   Účast člena na členské schůzi
 
a)  Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Pro účast na členské schůzi
     může být člen zastoupen pouze jiným členem družstva. Plná moc pro  zastupování na členské schůzi
     musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. 
     Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech
     členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou
     plnou moc.
 
b)  Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva.
     Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li
     tak zákon.
 
c)  Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
 
d)  Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo
     -  je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu
     -  rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
        z družstva nebo jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva
 
     Svolání členské schůze
 
a)  Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členovi na adresu
     uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze.
     Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách
     družstva, kde musí být přístupná každému členovi družstva až do okamžiku konání
     členské schůze. Tímto uveřejněním se považuje pozvánka za doručenou členům.
 
b)  Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
     -  firmu a sídlo družstva    
     -  místo a dobu zahájení členské schůze
     -  označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze
     -  program členské schůze
     -  místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem
        programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy v pozvánce
    
    Má-li dojít ke změně stanov nebo přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov,
    musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
    
    Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení
    účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.
    Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.
 
    Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
    -  ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo
       to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat
    -  družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku
    -  požádá-li o svolání kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva za podmínek dle § 640-642 ZOK
 
c)  Schopnost členské schůze se usnášet
     Členská schůze je schopná se usnášet pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, pokud tyto stanovy dále
     neurčují jinak. K přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo se nepřihlíží.
     
     Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
     Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé z níže uvedených záležitostí, je členská schůze schopna se usnášet, pokud
     jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů :
     -  zrušení družstva s likvidací
     -  uhrazovací povinnost
     -  přeměně družstva
     -  vydání dluhopisů
        
d)  Náhradní členská schůze
 
  Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou
  schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi
  se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi
  a samostatnou pozvánkou.
 
  Náhradní členská schůze je schopna se usnášet většinou přítomných členů.
 
  Rozhodování členské schůze
 
a)  Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.
b)  Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
c)  Jestliže se členská schůze předem neusnese na tajném hlasování v jednotlivých případech, hlasuje se veřejně. Na výzvu osoby, oprávněné řídit členskou schůzi se hlasuje zdvižením ruky. 
     Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.
     Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 z přítomných členů, kteří členům rozdají hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou řídit členskou schůzi zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování.
    
     Působnost členské schůze
 
      Členská schůze 
     - mění stanovy družstva
     - volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise
     - určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise
     - schvaluje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku
     - rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
     - rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
     - rozhoduje o použití rezervního fondu
     - schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
       znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 
       změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva
     - rozhoduje o přeměně družstva
     - rozhoduje o zrušení družstva likvidací
     - volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
     - schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem
     - vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé v družstvu porušením
       péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou
     - rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti
 
       Zápis o průběhu členské schůze
 
a)  O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal, případně jím pověřený  člen přítomný na členské schůzi.
 
b)  Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat :
     -   údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala
     -   místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze s uvedením, zda byla  svolána jako členská schůze  anebo náhradní
         členská schůze a jde-li o členskou schůzi i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná
 
c)  Program jednání
 
d)  Přijatá usnesení, přičemž u každého usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu
     jejich hlasů a počtu hlasů, které  odevzdali pro přijetí usnesení. Jmenovitě se zde uvede každý člen, který nemohl
     při  hlasování vykonávat hlasovací právo.
 
e)  Znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil.
 
f)  Jméno a příjmení člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská 
     schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.
 
g)  Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše        zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu.  Pokud zápis sepsala pověřená osoba, podepíše jej i ona.
 
h)  Přílohou zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva opatřeného podpisy členů nebo
     jejich zmocněnců, kteří byli přítomni také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým
     záležitostem programu členské schůze.  Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být 
     písemná plná moc udělena zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu.
 
i)  Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich
     přílohou, zajišťuje představenstvo.
 
j)  Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze.
 
k)  Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o :
      - změnu stanov
      - zrušení družstva s likvidací
      - přeměnu družstva
      - schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 
        znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 
        změnu v předmětu podnikání družstva
 
   Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.
 
   Rozhodování  per rollam
 
a)  O  záležitostech patřících do působnosti členské schůze mohou členové rozhodovat
      per rollam (oběžníkem). To neplatí, vyžadují-li tyto stanovy, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno notářským zápisem.
 
b)  Při rozhodování per rollam zašle orgán nebo osoba oprávněná ke svolání členské
     schůze všem členům k písemnému vyjádření návrh rozhodnutí, který musí obsahovat :
     -  text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění
     -  podklady potřebné pro jeho přijetí
     -  lhůtu pro doručení vyjádření člena k návrhu rozhodnutí počítanou ode dne doručení 
        tohoto návrhu členu, která nemůže být kratší než 7 dnů, avšak nesmí přesáhnout 15 dnů.
     -  adresu, na kterou má být vyjádření člena doručeno
     -  poučení, že se člen má k návrhu rozhodnutí vyjádřit písemně slovem „ souhlasím“ anebo „nesouhlasím“ a je-li předkládáno současně
        více návrhů, člen se vyjádří některým z uvedených důvodů ke každému návrhu samostatně.
 
c)  Ukládání zápisů per rollam zajišťuje představenstvo.
 
d)  Výsledek rozhodování per rollam oznámí bez zbytečného odkladu orgán nebo osoba, která členům návrh rozhodnutí zaslala spolu
      s textem rozhodnutí, jestliže bylo přijato, uveřejněním na internetových stránkách družstva. Písemné rozhodnutí
     musí být členům současně zasláno na adresu uvedenou v seznamu členů.
 
     Představenstvo
 
a) Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
    Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze, není-li  v rozporu s právními předpisy.
 
b) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení
    účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu  ztráty.
 
c) Představenstvo má  7 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.
    Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Jednání představenstva řídí předseda .
    Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. 
    Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje.
    V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.
 
d) Předsedu a místopředsedu volí členská schůze.
 
e)  O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
     předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy
     k projednávaným záležitostem.
     V zápisu se jednotlivě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.
 
f)  Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
 
      Kontrolní  komise
 
a ) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může
     požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
     Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
     Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
b)  Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení  zisku nebo úhradě ztráty družstva.
c)  Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.
d)  Kontrolní komise má 3 členy, z nichž jeden je předsedou kontrolní komise.
     Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
     Předsedu kontrolní komise si volí tato komise.   
e)  Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva.
     O průběhu jednání kontrolní komise a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
                                                            XIII.
                                             Fondy  družstva
 
a)  Družstvo má zřízený rezervní fond. Do rezervního fondu přiděluje družstvo nejméně 10 % čistého zisku zjištěného
     účetní závěrkou za účetní období.
     Rezervní fond používá družstvo k úhradě ztráty z hospodaření. K úhradě ztráty družstva mohou být použity jiné zdroje
     družstva v případě, že ztráta je vyšší než zůstatek rezervního fondu. Rezervní fond nelze za trvání družstva rozdělit ani
     z části mezi členy.
b) Fond další majetkové účasti členů družstva družstvo zřídilo za účelem evidence další majetkové účasti členů družstva.
     Fond další majetkové účasti členů družstva nelze použít k úhradě ztráty z hospodaření.
c) Statutární fond družstvo zřídilo za účelem evidence pohledávek dosud nevypořádaných majetkových nároků oprávněných
     osob. Statutární fond nelze použít k úhradě ztráty z hospodaření.
 
                                                             IX.
                                         Závěrečná a přechodná ustanovení
 
a)  Družstvo je povinno vydat stanovy každému členovi.
b)  Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu
      poté, co se některý z členů představenstva o této skutčnosti dozví.
c)  Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí
     dne 27. 06. 2014 se ruší a nahrazuje tímto zněním.
d)  Tyto stanovy byly přizpůsobeny zákonu o obchodních korporacích dle ustanovení.
e) Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí dne 29.11.2017.
 
Ve Velké 29. 11. 2017                            Zapsal: ing. Zdeněk Pavlík,předseda představenstva ZD