Stanovy družstva

Z e m ě d ě l s k é d r u ž s t v o M i l e v s k o
Velká 82, 399 01 Milevsko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
IČO: 00112470 DIČ: CZ00112470 Tel: 382 521209 , fax 382 521209
e-mail: zd.milevsko@seznam.cz
Družstvo zapsáno u Krajského soudu , Obchodního rejstříku
v Českých Budějovicích pod č.j. Dr XXXXII, vložka 2309
 
S T A N O V Y

Úplné znění ke dni 29 .listopadu 2017
I.
Základní ustanovení
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.
Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.

Firma : Z e m ě d ě l s k é d r u ž s t v o M i l e v s k o
Sídlo družstva je : V e l k á 8 2 , 399 01 Milevsko

Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku dle ustanovení § 562 zákona o obchodních korporacích.
 
II.
Předmět podnikání družstva
Předmětem podnikání družstva je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
- výroba strojů a zařízení
- velkoobchod a maloobchod
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- silniční motorová doprava - nákladní
- zámečnictví a nástrojářství
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 
III.
Vznik a zánik členství
A/ Vznik členství:
1. Členy družstva mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Uchazeč o členství se může stát členem družstva při splnění podmínek daných zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami
2. Členství fyzické osoby není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. O přijetí člena do družstva rozhodne představenstvo. U osob pobírajících starobní nebo invalidní důchod bude členství jen bez pracovního vztahu.
3. Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu vzniká členství:
a) při založení družstva dnem vzniku družstva
b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky.
c) převodem družstevního podílu - družstevní podíl je možné převést na jiného člena družstva na základě písemné dohody, která podléhá souhlasu představenstva.
d) přechodem družstevního podílu

4. Písemná přihláška o přijetí za člena obsahuje:
- firmu družstva
- jméno a příjmení žadatele o členství
- povolání
- trvalé bydliště nebo sídlo
- datum narození
- vymezení družstevního podílu

Přihláška musí být vlastnoručně podepsána osobou podávající přihlášku a její výslovné vyjádření, že jsou jí známy Stanovy družstva včetně podmínek členství, t.j. složení základního členského vkladu. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo.

5. O vzniku členství se provede neprodleně zápis v seznamu členů. Do seznamu členů se zapisuje:
- jméno, příjmení a bydliště člena, adresa pro doručování
- den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu
- výše členského vkladu a rozsah plnění vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu, případně k dalším vkladům
 
Členský vklad
Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Základním členským vkladem se každý člen podílí na základním kapitálu družstva. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu převezme uchazeč o členství písemným prohlášením doručeným družstvu společně s přihláškou za člena. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 3 měsíců ode dne jejího převzetí.
Výše základního členského vkladu činí 20 000,-Kč (slovy dvacettisíckorunčeských).
Z uvedené výše základního členského vkladu bude převedeno 20 % do rezervního fondu.

V průběhu trvání členství v družstvu nelze základní členský vklad vrátit.
Základní členský vklad může být podle rozhodnutí členské schůze zvýšen nebo snížen.
Ke zvýšení základního členského vkladu mohou být podle rozhodnutí členské schůze použity vlastní zdroje družstva za podmínek v rozsahu podle zákona, případně může být základní členský vklad zvýšen formou doplatků od členů družstva na základě rozhodnutí členské schůze.
Dojde-li z rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu, rozdíl, o který se základní členský vklad sníží bude vrácen členům družstva.
 
Další členský vklad
Uchazeč o členství nebo člen družstva může z vlastního rozhodnutí složit další členský vklad do družstva. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s uchazečem o členství anebo se členem písemnou smlouvu. Výše dalšího členského vkladu je stejná jako výše základního členského vkladu. Další členský vklad může být členovi vrácen, je-li to sjednáno v písemné smlouvě.
 
Družstevní podíl
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více členů.
Družstevní podíl lze převést na fyzickou osobu starší 18 let, u které je předpoklad, že se stane členem družstva.
Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva.
Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu.

Družstevní podíl může přejít na právního nástupce člena (dědice), který se může stát členem na základě předchozího souhlasu představenstva. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží.
Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.
 
B/ Zánik členství:
Členství v družstvu zaniká
1) Písemnou dohodou
a) Dohodne-li se družstvo se členem na skončení členství, skončí členství sjednaný dnem
b) Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena musí být v ní uvedeny důvody, pro které dochází ke skončení členství . Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.
c) Dohodu o skončení členství uzavírá se členem předseda představenstva nebo jím zmocněný člen představenstva.

2) Vystoupením člena
a) Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení z jakéhokoliv důvodu. Členství zaniká uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. To neplatí, pokud člen do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí družstvu písemné oznámení o vystoupení, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov. Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami.
b) Oznámení může být vzato zpět jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.

3) Vyloučením člena
a) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena
- člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo.
- porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže
- zneužil-li jeho jméno družstva nebo jednal tak, že poškodil obchodní zájem družstva
- předá-li pozemky ve vlastnictví člena k soukromému hospodaření fyzické nebo právnické osobě
- požádá-li o vypořádání zůstatku ve fondu další majetkové účasti člena
b) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do dvou měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
c) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 3. písm. a) těchto stanov předmětem šetření jiného orgánu rozhodne představenstvo o případném vyloučení do dvou měsíců poté, kdy se dovědělo o výsledku tohoto šetření.
d) V rozhodnutí o vyloučení člena družstva musí být uveden důvod podle odst.3), pís. a) těchto stanov, který nemůže být dodatečně měněn.
Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
e) Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení o rozhodnutí o vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, jestliže vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
f) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.
g) Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podán námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
h) Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí z jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.
ch) Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze popřípadě soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

4) Smrtí člena družstva
a) Dědic družstevního podílu zůstavitele může požádat družstvo o členství.
b) Dědic může požádat družstvo o členství do jednoho měsíce od skončení dědického řízení. Jde-li o manžela nebo děti zůstavitele člena družstva, nemůže představenstvo resp. členská schůze odmítnout dát souhlas k členství. V jiných případech je členství dědice podmíněno souhlasem představenstva.
c) V případě, že dědicové své právo vzniku členství ve družstvu nevyužijí, je družstvo povinno se s nimi vypořádat dohodou maximálně do dvou let ve smyslu ustanovení čl. VII, odst. 4 stanov družstva.

5) Převodem nebo přechodem družstevního podílu.
6) Zánikem družstva bez právního nástupce.
7) Prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné.
8) Zánikem právnické osoby, která je členem družstva.
IV.
Práva a povinnosti členů družstva

1) Základní práva člena:
a) Podílet se na řízení a rozhodování v družstvu, na kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů
b) Volit a být volen do orgánů družstva, přičemž volena může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, kterou zastupuje v orgánu družstva její statutární orgán.
c) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva, být o jejich vyřízení informován.
d) Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům s pracovní účastí a důchodcům, kteří v družstvu pracovali
e) Na pomoc družstva při zvyšování a rozšiřování kvalifikace v souladu s potřebami družstva a dle posouzení představenstva
f) Na podíl ze zisku podle celoročních výsledků družstva
g) Při zániku členství na vypořádací podíl dle stanov
h) Na obhospodařování vlastních pozemků na základě písemné žádosti schválené představenstvem družstva
i) V užívání je možné si ponechat 20 arů zemědělského pozemku na člena, přičemž na rodinu maximálně 50 arů.
j) Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. Podíl na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců od dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.

2) Základní povinnosti člena:
a) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami
b) Pronajmout resp. propachtovat pozemky, které družstvo potřebuje k hospodaření
c) Přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov
d) Složit základní členský vklad
e) Družstvo může rozšířit práva a povinnosti členů dle vlastní úvahy a potřeb, které však nesmí být v rozporu se stanovami a platnými právními předpisy a podléhá schválení členskou schůzí.
Práva a povinnosti družstva vůči členům se řídí zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
 
V.
Vypořádací podíl

1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného základního členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených základních členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.
3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je ve fondu další majetkové účasti členů a ve fondu určeném pro vypořádání pohledávek oprávněných osob.
Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.
4) Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději do 2 let ode dne kdy došlo k zániku členství v družstvu.
5) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích nebo v naturální formě na základě písemné dohody uzavřené mezi členem, který ukončil členství, případně jeho právním nástupcem a družstvem.
 
VI.
Fond další majetkové účasti členů

1) Částka, o kterou majetkový podíl člena převyšuje základní členský vklad, případně další členský vklad je další majetkovou účastí člena. Souhrn všech dalších majetkových účastí členů tvoří fond další majetkové účasti členů.
2) Členská schůze družstva může rozhodnout o výplatě podílů na zisku u členů, kteří mají zůstatek ve fondu další majetkové účasti členů na základě dosaženého výsledku hospodaření za předcházející účetní období ve výši 0,5 - 3 % ze zůstatků ve fondu další majetkové účasti členů.
3) Člen družstva s další majetkovou účastí ve fondu další majetkové účasti členů může písemně požádat o vypořádání zůstatku další majetkové účasti z tohoto fondu za dále stanovených podmínek. Vypořádání zůstatku další majetkové účasti z fondu další majetkové účasti členů je důvodem k vyloučení člena z družstva. O vyloučení člena z družstva rozhodne představenstvo družstva.
4) Žádost o vypořádání zůstatku další majetkové účasti z fondu další majetkové účasti členů je možné podat k 30. září běžného roku. Vypořádání zůstatku v penězích je družstvo povinno provést do 31. prosince následujícího roku ve výši, která je pro rok podání žádosti stanovena.

Při podání žádosti o vypořádání fondu další majetkové účasti členů k 30. září běžného roku bude vyplacena částka v penězích ve výši [v % ze zůstatku ve fondu]:
rok 2013 ........................ 60%   rok 2014 ........................ 65%
rok 2015 ........................ 70%   rok 2016 ........................ 75%
rok 2017 ........................ 80%   rok 2018 ........................ 85%
rok 2019 ........................ 90%   rok 2020 ........................ 95%
rok 2021 ....................... 100%    
Další navýšení za každý rok činí 5 % až do maximální výše 120 %.

Pokud člen požádá o vypořádání zůstatku z fondu další majetkové účasti členů, ztrácí nárok na podíl na zisku ze zůstatku ve fondu v roce, v němž o vypořádání požádal.

5) Procenticky krácený nebo navýšený zůstatek další majetkové účasti členů, který nebude přesahovat výši 10 000,-Kč, bude vyplacen jednorázově dle článku VII. odst. 4). Procenticky krácený nebo navýšený zůstatek další majetkové účasti z tohoto fondu, který bude převyšovat částku 10 000,-Kč, bude vyplacen ve třech ročních splátkách, přičemž první splátka bude vyplacena dle článku VII., odst. 4). Plnění vypořádání v penězích podléhá zdanění. Vyplacená částka podléhá srážkové dani, kterou je povinen srazit plátce a odvést příslušnému správci daně.
6) Fond další majetkové účasti členů lze použít pouze pro vypořádání zůstatků další majetkové účasti členů. Pro jiné účely nelze prostředky z fondu další majetkové účasti členů použít.
7) Člen další majetkovou účastí ve fondu další majetkové účasti členů neručí za ztráty a závazky družstva.
8) V případě likvidace družstva bude fond další majetkové účasti členů použit pro vypořádání zůstatků v plné výši v penězích členům, kteří mají další majetkovou účast ve fondu další majetkové účasti členů.
9) Při úmrtí člena, který měl další majetkovou účast ve fondu další majetkové účasti členů, může dědic požádat družstvo o členství do jednoho měsíce od skončení dědického řízení.
10) V případě, že dědicové své právo vzniku členství nevyužijí, je družstvo povinno vypořádat zůstatek další majetkové účasti z fondu další majetkové účasti členů za stejných podmínek jako je vypořádání na základě podané písemné žádosti dle článku VII., odst. 4). Den následující po úmrtí člena bude považován za den podání písemné žádosti o vypořádání.
 
VII.
Orgány družstva
Orgány družstva jsou:
1) členská schůze
2) představenstvo
3) kontrolní komise

Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva a zástupci právnických osob, kteří jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za i v orgánu družstva.

Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

1) Č l e n s k á   s c h ů z e
a) Je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány členská schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.

b) Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období - 4 roky. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně.

c) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.

d) Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

e) Člen voleného orgánu nesmí
- podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva

f) Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být členem některého z volených orgánů.

g) Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi.

h) Člen voleného orgánu může být odvolán z funkce usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.

i) V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.

Účast člena na členské schůzi

a) Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Pro účast na členské schůzi může být člen zastoupen pouze jiným členem družstva. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.

b) Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

c) Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.

d) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo - je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu - rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva nebo jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva.

Svolání členské schůze

a) Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členovi na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členovi družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se považuje pozvánka za doručenou členům.

b) Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
- firmu a sídlo družstva
- místo a dobu zahájení členské schůze
- označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze
- program členské schůze
- místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem
programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy v pozvánce

Má-li dojít ke změně stanov nebo přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.

Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
- ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat
- družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku
- požádá-li o svolání kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva za podmínek dle § 640-642 ZOK

c) Schopnost členské schůze se usnášet
Členská schůze je schopná se usnášet pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, pokud tyto stanovy dále neurčují jinak. K přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo se nepřihlíží.

Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé z níže uvedených záležitostí, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů:
- zrušení družstva s likvidací
- uhrazovací povinnost
- přeměně družstva
- vydání dluhopisů

2) N á h r a d n í   č l e n s k á   s c h ů z e
Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet většinou přítomných členů.

Rozhodování členské schůze
a) Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.

b) Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

c) Jestliže se členská schůze předem neusnese na tajném hlasování v jednotlivých případech, hlasuje se veřejně. Na výzvu osoby, oprávněné řídit členskou schůzi se hlasuje zdvižením ruky.
Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.
Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 z přítomných členů, kteří členům rozdají hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou řídit členskou schůzi zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování.

Působnost členské schůze

Členská schůze
- mění stanovy družstva
- volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise
- určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise
- schvaluje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku
- rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
- rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
- rozhoduje o použití rezervního fondu
- schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva
- rozhoduje o přeměně družstva
- rozhoduje o zrušení družstva likvidací
- volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
- schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem
- vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé v družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou
- rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti

Zápis o průběhu členské schůze

a) O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal, případně jím pověřený člen přítomný na členské schůzi.

b) Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat:
- údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala
- místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze s uvedením, zda byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze a jde-li o členskou schůzi i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná

c) Program jednání

d) Přijatá usnesení, přičemž u každého usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení. Jmenovitě se zde uvede každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo.

e) Znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil.

f) Jméno a příjmení člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.

g) Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala pověřená osoba, podepíše jej i ona.

h) Přílohou zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva opatřeného podpisy členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělena zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu.

i) Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich přílohou, zajišťuje představenstvo.

j) Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze.

k) Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o:
- změnu stanov
- zrušení družstva s likvidací
- přeměnu družstva
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva
Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.

Rozhodování   p e r   r o l l a m

a) O záležitostech patřících do působnosti členské schůze mohou členové rozhodovat per rollam (oběžníkem). To neplatí, vyžadují-li tyto stanovy, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno notářským zápisem.

b) Při rozhodování per rollam zašle orgán nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům k písemnému vyjádření návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:
- text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění
- podklady potřebné pro jeho přijetí
- lhůtu pro doručení vyjádření člena k návrhu rozhodnutí počítanou ode dne doručení tohoto návrhu členu, která nemůže být kratší než 7 dnů, avšak nesmí přesáhnout 15 dnů.
- adresu, na kterou má být vyjádření člena doručeno
- poučení, že se člen má k návrhu rozhodnutí vyjádřit písemně slovem „ souhlasím“ anebo „nesouhlasím“ a je-li předkládáno současně více návrhů, člen se vyjádří některým z uvedených důvodů ke každému návrhu samostatně.

c) Ukládání zápisů per rollam zajišťuje představenstvo.

d) Výsledek rozhodování per rollam oznámí bez zbytečného odkladu orgán nebo osoba, která členům návrh rozhodnutí zaslala spolu s textem rozhodnutí, jestliže bylo přijato, uveřejněním na internetových stránkách družstva. Písemné rozhodnutí musí být členům současně zasláno na adresu uvedenou v seznamu členů.
 
Představenstvo

a) Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

b) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

c) Představenstvo má 7 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Jednání představenstva řídí předseda.
Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva.
Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje.
V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.

d) Předsedu a místopředsedu volí členská schůze.

e) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.
V zápisu se jednotlivě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.

f) Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
 
Kontrolní komise

a ) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

b) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.

c) Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.

d) Kontrolní komise má 3 členy, z nichž jeden je předsedou kontrolní komise.
Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Předsedu kontrolní komise si volí tato komise.

e) Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. O průběhu jednání kontrolní komise a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
 
VIII.
Fondy družstva

a) Družstvo má zřízený rezervní fond. Do rezervního fondu přiděluje družstvo nejméně 10 % čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období.
Rezervní fond používá družstvo k úhradě ztráty z hospodaření. K úhradě ztráty družstva mohou být použity jiné zdroje družstva v případě, že ztráta je vyšší než zůstatek rezervního fondu. Rezervní fond nelze za trvání družstva rozdělit ani z části mezi členy.

b) Fond další majetkové účasti členů družstva družstvo zřídilo za účelem evidence další majetkové účasti členů družstva. Fond další majetkové účasti členů družstva nelze použít k úhradě ztráty z hospodaření.

c) Statutární fond družstvo zřídilo za účelem evidence pohledávek dosud nevypořádaných majetkových nároků oprávněných osob. Statutární fond nelze použít k úhradě ztráty z hospodaření.
 
IX.
Závěrečná a přechodná ustanovení

a) Družstvo je povinno vydat stanovy každému členovi.
b) Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutčnosti dozví.
c) Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 27. 06. 2014 se ruší a nahrazuje tímto zněním.
d) Tyto stanovy byly přizpůsobeny zákonu o obchodních korporacích dle ustanovení.
e) Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí dne 29.11.2017.
 
Ve Velké 29.11.2017                 Zapsal: ing. Zdeněk Pavlík,předseda představenstva ZD